Projekt pn. "W Dalikowie uczymy z nutką technologii"


W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach Gminy Dalików będzie realizowany projekt pn. „W Dalikowie uczymy z nutką technologii” nr RPLD.11.01.02-10-B012/-00 z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne RPO.
W roku szkolnym 2016/2017 będzie realizowana I i II edycja projektu, natomiast w roku szkolnym 2017/2018 III i IV edycja projektu.

Wartość projektu wynosiła 1.597.525,57 zł.
w tym dofinansowanie wynosiło 1.485.698,78 zł.


Ze środków projektu będą sfinansowane następujące wydatki: zakup elektroniki, remonty pomieszczeń dydaktycznych w szkołach, transport – dowożenie uczniów, zakup wyposażenia dydaktycznego, zakup pomocy dydaktycznych, zakup programów komputerowych, studia dla nauczycieli, szkolenia dla nauczycieli, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.
W projekcie uczestniczyć będą obydwie szkoły prowadzone przez Gminę, czyli Zespół Szkół w Dalikowie i Zespół Szkół w Domaniewie.
Głównym celem projektu jest przygotowanie do kontynuacji nauki i przyszłego zatrudnienia uczniów z terenu Gminy Dalików poprzez kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy dzięki realizacji dodatkowych zajęć: warsztaty z informatyki i matematyki, warsztaty przyrodnicze, warsztaty kształtujące przekrojowe kompetencje niezbędne na rynku pracy (j. angielski, j. niemiecki, zajęcia naukowo-techniczne, zajęcia rozwijające kreatywność, przedsiębiorczość i kompetencje społeczne) oraz zajęcia specjalistyczne: rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne.
Zapisy na poszczególne rodzaje zajęć będą prowadzone przez nauczycieli.

Plan zajęć realizowanych w Szkole Podstawowej w Domaniewie w ramach projektu od 19.02.2018 r. »

W grudniu 2016 roku w Zespole Szkół w Domaniewie rozpoczęła się realizacja projektu: „W Dalikowie uczymy z nutką technologii” współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach realizacji projektu powstaną dwie nowe pracownie informatyczne, pracownia fizyczno – chemiczna oraz doposażone zostaną pracownie przyrodnicze. Zadania w projekcie obejmują również realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli.

Okres realizacji projektu został podzielony na cztery edycje, w każdej z nich proponujemy naszym uczniom szereg atrakcyjnych zajęć rozwijających ich zainteresowania oraz wyrównujących ewentualne braki w zakresie przedmiotów ścisłych, przyrodniczych czy przekrojowych kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

W naszej szkole w czasie realizacji projektu odbywają się następujące zajęcia:

• Matematyczne
• Informatyczne
• Przyrodnicze
• Fizyczne
• Chemiczne
• Biologiczne
• Geograficzne
• Warsztaty doskonalące umiejętność uczenia się
• Warsztaty doskonalące kompetencje społeczne
• Warsztaty rozwijające kreatywność i pracę zespołową
• Warsztaty z języka angielskiego
• Warsztaty z języka niemieckiego
• Warsztaty z doradztwa edukacyjno – zawodowego
• Indywidualne zajęcia logopedyczne
• Indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na lipiec 2018 roku.Informacja o zrealizowanym projekcie pn.:

„W DALIKOWIE UCZYMY Z NUTKĄ TECHNOLOGII”
nr RPLD.11.01.02-10-B012/-00


Projekt był realizowany z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne  RPO.
Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w 29 czerwcu 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.
W projekcie założono okres realizacji od dnia 1.10.2016 r. do dnia 31.07.2018 r., czyli przez dwa lata szkolne: rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018.

Z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w dniu 30.11.2016 r. faktyczna jego realizacja nastąpiła od dnia 1.12.2016 r.

Wartość projektu wynosi 1.597.525,57 zł,
w tym dofinansowanie wynosi 1.485.698,78 zł.


Różnicę powyższych kwot, czyli kwotę 111.826,79 zł stanowi wkład własny pokryty w formie materialnej jako udostępnienie budynków – kwota 47.350 zł oraz wkład pokryty z kosztów pośrednich – kwota 64.476,79 zł w postaci kosztów związanych z biurem obsługi projektu typu: papier, przesyłki pocztowe, energia elektryczna, artykuły biurowe, itp.

Z ogólnej kwoty projektu założono sfinansowanie następujących elementów:
• zakup elektroniki - kwota 419 036,00 zł
• remonty pomieszczeń dydaktycznych w szkołach - kwota 45 000,00 zł
• transport – dowożenie uczniów - kwota 134 784,00 zł
• zakup wyposażenia dydaktycznego - kwota 23 645,55 zł
• zakup pomocy dydaktycznych - kwota 239 655,76 zł
• zakup programów komputerowych - kwota 6 900,00 zł
• studia dla nauczycieli - kwota 90 200,00 zł
• szkolenia dla nauczycieli - kwota 91 100,00 zł
• udostępnienie budynków - kwota 47 350,00 zł
• zajęcia pozalekcyjne dla uczniów - kwota 233 600,00 zł
Łącznie kwota wymienionych elementów wynosi: 1.331.271,31 zł
Pozostała kwota to koszty pośrednie, czyli kwota: 266.254,26 zł.

W projekcie wzięły udział obydwie szkoły prowadzone przez Gminę:
• Szkoła Podstawowa w Dalikowie
• Szkoła Podstawowa w Domaniewie.

Głównym celem projektu było przygotowanie do kontynuacji nauki i przyszłego zatrudnienia uczniów z terenu Gminy Dalików poprzez kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy dzięki realizacji dodatkowych zajęć: warsztaty z informatyki i matematyki, warsztaty przyrodnicze, warsztaty kształtujące przekrojowe kompetencje niezbędne na rynku pracy (j. angielski, j. niemiecki, zajęcia naukowo-techniczne, zajęcia rozwijające kreatywność, przedsiębiorczość i kompetencje społeczne) oraz zajęcia specjalistyczne: rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne.

W ramach projektu zrealizowano 8 zadań:
• zadanie 1 i zadanie 5, warsztaty z informatyki i matematyki
• zadanie 2 i zadanie 6, warsztaty przyrodnicze (przyroda, geografia, chemia, fizyka, biologia)
• zadanie 3 i zadanie 7, warsztaty kształtujące przekrojowe kompetencje niezbędne na rynku pracy (j. angielski, j. niemiecki, naukowo-techniczne, rozwijające kompetencji ucznia się, kreatywności i przedsiębiorczości, rozwijające kompetencje społeczne)
• zadanie 4 i zadanie 8, zajęcia specjalistyczne: rewalidacyjne i korekcyjno- kompensacyjne.

Na potrzeby projektu przeprowadzono bardzo dużo postępowań przetargowych. Na niektóre pozycje po kilka razy. Tak się akurat złożyło, że realizacja projektu zbiegła się z reformą oświatową polegającą na likwidacji gimnazjów i utworzeniu ośmioklasowych szkół podstawowych, a co za tym idzie zmianą podstawy programowej wymuszającej zakup przez szkoły nowych pomocy dydaktycznych. To spowodowało, że popyt na wiele pomocy i artykułów dydaktycznych przewyższał podaż, stąd trudności w ich zakupie.

W ramach projektu wydatkowano następujące kwoty na poniższe zagadnienia:
STUDIA PODYPLOMOWE:
Wydana kwota 58.574,00 zł.
SP. w Dalikowie – 11 osób rozpoczęło studia podyplomowe na 7 różnych kierunkach studiów
SP. w Domaniewie – 6 osób rozpoczęło studia podyplomowe na 7 różnych kierunkach studiów

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW
W okresie od 05.12.2016 do 22.06.2018 zrealizowano łącznie 4.735 godzin zajęć pozalekcyjnych, w tym w Dalikowie 3.017, a w Domaniewie 1.718. Łączny koszt przeprowadzonych godzin to 220.331,85 zł. (SP. w Dalikowie 142.068,61 zł., S.P. w Domaniewie 78.263,24 zł.)

REMONTY
Wydatkowana kwota na remonty sal lekcyjnych to 44.803,96 zł na remont 4 sal w SP. w Dalikowie i 3 sal SP w Domaniewie

TRANSPORT
Na dowożenie uczniów do szkół na zajęcia i po zajęciach w ramach projektu wydano kwotę 113.068,21 zł., z czego na SP. w Dalikowie 78.756,66 zł, na SP. w Domaniew 34.311,55 zł.

POMOCE DYDAKTYCZNE
Na pomoce dydaktyczne wydano kwotę 829.712,69 zł, w tym m.in.:
• Notebook HP z systemem operacyjnymWin10Pro, programem antywirusowym Arcabit i myszą HP 120 szt.,
• Mikroskop badawczy jednookularowy z kamerą HD 2 szt.,
• Urządzenie wielofunkcyjne druk/skan/kopia Brother 2720 MFC-L2720DW - 8 sztuk,
• Tablica interaktywna Avtek TT-Board 80 Pro z projektorem ViewSonic PJD5353Ls - 8 szt.,
• Drukarka 3D da Vinci 1.1 Plus – 4 szt.,
• Radioodtwarzacz Sony ZS-PS50 - 20 sztuk,
• Szafy do przechowywania, ładowania i przewożenia notebooków – 4 szt.,
• Sieć komputerowa bezprzewodowa z montażem,
• Programy do zajęć specjalistycznych,
• Inne drobne pomoce typu: przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych , matematyka vademecum, matematyka program, kalkulatory.

SZKOLENIA
W roku 2018 wydano na szkolenia kwotę 17.430,60 zł. Szkolenia przeprowadzone były na poniższe tematy:
• szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (tablica interaktywna i jej wykorzystanie w pracy nauczyciela - rodzaje tablic, zasady pracy, tworzenie prezentacji, współpraca z pakietem Office, edukacyjne wykorzystanie programów Word i Excel oraz tworzenie prezentacji w programie Power Point, wykorzystanie Internetu w pracy nauczyciela);
• nauczanie przedmiotów przyrodniczych metodą eksperymentu (innowacyjne techniki w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych zgodne z nową podstawą programową);
• strategie nauczania i uczenia się (metody i techniki skutecznego nauczania i motywowania uczniów, podstawy psychologiczne dotyczące preferencji uczenia się uczniów, sposoby zwiększania aktywności ucznia na zajęciach, rodzaje sytuacji zachęcających ucznia do aktywnego uczenia się);
• innowacje pedagogiczne (pojęcie innowacji, eksperymentu i nowatorstwa pedagogicznego w świetle nowych regulacji prawnych, rodzaje innowacji, cele eksperymentu pedagogicznego, tworzenie projektów edukacyjnych, programy autorskie jako sposób na indywidualizowanie nauczania, wdrażanie i ewaluacja realizowanych programów);
• indywidualizacja pracy z uczniem (płaszczyzny indywidualizacji, metody i narzędzia rozpoznawania możliwości i potrzeb uczniów, rodzaje dysfunkcji i interpretacja opinii wraz z dostosowaniem wymagań, zasady skutecznego nauczania, formy indywidualizacji, dokumentowanie indywidualizowania procesu nauczania).

Copyright © 2024 SP w Domaniewie